Tinted white car paint (Suzuki 26U superior white). No way of going back to enamel whites!
x x 79 kb / Slow modeler